Pridať na buduj.sk
Pridať na buduj.sk

Ochrana osobných údajov

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou, preto by sme Vám radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Vaše osobné údaje neposkytujeme mimo firmy Mário Haško - Kozuby, kachlové pece, okrem prípadov, ak si prajete odovzdať Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, kedy na to máme Váš súhlas, a v prípade, že nám to ukladá právny predpis alebo nás na to oprávňuje alebo ak ide o náš oprávnený záujem.

Prosím, prečítajte si nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme koncipovali tak, aby bol pre Vás tento dokument čo najviac prehľadný a praktický.

Pokiaľ by Vám po prečítaní tohto dokumentu bolo čokoľvek nejasné alebo by ste si neboli niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. V týchto prípadoch sa na nás môžete obrátiť písomne na e-mailovej adrese buduj@buduj.sk alebo na adrese Mário Haško - Kozuby, kachlové pece, Mlynská 694/4, Stropkov 09 101.

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy tá spoločnosť, ktorej boli osobné údaje poskytnuté a ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľom osobných údajov je Mário Haško - Kozuby, kachlové pece, so sídlom Mlynská 694/4, Stropkov 09 101, IČO: 37771361.

Svoje práva môžete uplatniť písomne poštou alebo e-mailom na týchto kontaktoch:

Kontakt:

Mário Haško - Kozuby, kachlové pece

Adresa:

Mlynská 694/4, Stropkov 09 101

E-mail:

buduj@buduj.sk

2. Čo je to spracúvanie osobných údajov a aké pojmy sú so spracúvaním spojené?

Úvodom by sme Vás radi oboznámili so základnými pojmami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a ktoré Vám pomôžu lepšie tomuto dokumentu porozumieť.

Osobný údaj - akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa a pod.

Dotknutá osoba - fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú.

Spracúvanie osobných údajov - činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi.

Prevádzkovateľ - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa.

Sprostredkovateľ - fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre sprostredkovateľa v jeho mene.

Účel - dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje.

Osobitné kategórie osobných údajov - citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako napr. údaje o zdravotnom stave alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby.

Oprávnený záujem - záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, napríklad keď je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa.

Profilovanie - akékoľvek automatické spracúvanie osobných údajov, ktoré je používané s cieľom vyhodnotiť konkrétne osobné podmienky, napríklad správanie sa na internete a pri on-line nákupe.

Cookies - malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača v počítači užívateľa a sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok ako je napríklad prihlasovanie a často sa využívajú aj na sledovanie správania používateľov na webe, ich využívanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov.

Príjemca - fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované.

Služba - akákoľvek zo služieb, ktorú Vám ponúkame na stránke www.buduj.sk

3. Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše službya zákaznícku podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

Základné identifikačné údaje

Základné identifikačné údaje potrebujeme na účely Vašej registrácie na stránku. Ide o meno, priezvisko; ak ste podnikateľ, tiež Vaše IČO. Pri registrácii uvádzate tiež alias.

Kontaktné údaje

Medzi kontaktné údaje patrí e-mail.

Informácie o využívaní našich služieb

Medzi tieto informácie patria informácie o službách, ktoré ste u nás využili.

Informácie o emailovej komunikácii

Informácie o emailovej komunikácii alebo inej interakcie s Vami si písomne zaznamenávame tak, aby sme Vám mohli poskytovať adekvátnu zákaznícku podporu.

4. Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Osobnú údaje spracúvames Vašim súhlasom.

Spracúvanie na účely poskytovania bezplatných služieb

Bezplatné služby zahŕňajú najmä:

Poskytovaný súhlas na poskytovanie bezplatných služieb je úplne dobrovoľný, avšak je nevyhnutný, aby sme Vám ich mohli poskytovať. Bez takto udeleného súhlasu Vám ich poskytovať nemôžeme.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne poštou alebo e-mailom na týchto kontaktoch:

Kontakt:

Mário Haško - Kozuby, kachlové pece

Adresa:

Mlynská 694/4, Stropkov 09 101

E-mail:

buduj@buduj.sk

5. Akú dobu máme uložené Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania Vašej registrácie, aby sme Vám mohli poskytovať naše bezplatné služby. Po zrušení registrácie Vaše osobné údaje neuchovávame.

6. Odkiaľ osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavamepriamo od Vás pri registrácii na stránku.

7. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely poskytovania bezplatných služieb je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Vaše rozhodnutie plne rešpektujeme.

Čo by malo odvolanie súhlasu obsahovať?

Akým spôsobom môžete odvolanie poslať?

Odvolanie súhlasu môžete poslať poštou alebo emailom.

8. Používame automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov?

Radi by sme Vás informovali, že v rámci poskytovania našich služieb nepoužívame tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie.

9. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o Vašich právach ´, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenil ste napríklad adresu bydliska? Informujte nás, prosím, a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonoch stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad môžeme mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje nad Vašimi záujmami, si osobné údaje ponechať.

Právo na obmedzenie spracúvania

Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.

Právo na prenosnosť údajov

Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdávame Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.

Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie

Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.

Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/

10. Kde môžete práva uplatniť a je ich uplatnenie spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť u Mário Haško - Kozuby, kachľové pece, a to emailom na adresu buduj@buduj.skalebo písomne na korešpondenčnú adresu Mlynská 694/4, Stropkov 09 101.

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

Za ako dlho môžete očakávať odpoveď?

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávaní v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

11. Kto môže mať prístup k Vašim údajom?

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a môžu mať tiež aj zmluvní sprostredkovatelia, a to predovšetkým poskytovatelia IT služieb.

Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše systémy, či iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike.

12. Prehľad vybraných právnych predpisov upravujúcich problematiku osobných údajov

Európsky rámec:

Národná legislatíva:

13. Kde nás môžete kontaktovať?

Ak máte k tejto informačnej povinnosti akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť emailom na adresu buduj@buduj.skalebo písomne na korešpondenčnú adresu Mário Haško - Kozuby, kachlové pece, Mlynská 694/4, Stropkov 09 101.

Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný. Stav ku dňu 24.04.2018.